Рекомендації

Рекомендації  конференції

«Проектна діяльність навчального закладу:залучення школярів до збереження навколишнього середовища», проведеної в рамках чергового заняття Зональної школи новаторства керівних та педагогічних працівників Гадяцького та Лохвицького районів

                                                                                              22 вересня 2017 року
Переглянувши презентаційні матеріали та обговоривши досягнення та виклики освітян Гадяччини та Лохвиччини на шляху до продовження впровадження проектних технологій та привернення школярів до екологічних проблем,  конференція керівних та  педагогічних працівників   рекомендує:

Відділу освіти Гадяцької РДА :
Активізувати спільну роботу з РКП (районного комунального підприємства ) «Сервіс» Гадяцької районної ради ;
Забезпечити створення умов для розвитку пошуково-творчої активності та дослідно-експериментальної діяльності  керівних та педагогічних кадрів регіону, систему мотивації вчителів.
Керівникам навчальних закладів:
1.     Продовжити роботу по організації створення проектів;
2.     Сприяти вихованню школярів любові та бережного відношення до природи;
3.     Продовжити роботу по активізації підвищення рівня екологічної свідомості  учнів;
4.      Продовжити роботу з реалізації спільного проекту щодо запровадження в навчальних закладах енергозберігаючих технологій та збереження довкілля;
5.     Спільно з місцевими органами влади та місцевого самоврядування вжити заходів, щодо сприяння реалізації  проектів шкільного та регіонального рівнів
Методичним службам  відділів освіти:
·        Здійснити науково-методичне забезпечення організації заходів з впровадження проектних технологій;
·        Здійснити науково-методичне забезпечення організації дослідницької та експериментальної роботи по створенню проектів.
·        Забезпечити  
                             методичний супровід виконання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації екологічної та здоров’язбережувальних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників  методичної студії Зональної школи новаторства керівних та педагогічних працівників Гадяцького та Лохвицького районів з теми:

« Проектна діяльність навчального закладу: залучення школярів до збереження навколишнього середовища»
22 вересня 2017 року

Оновлення всіх сфер життя суспільства нашої країни висуває нові проблеми, нові завдання. Вагома роль у їх вирішенні належить освіті, успішне реформування якої не можливе без раціонального управління цією галуззю на всіх рівнях (загальнонаціональному, регіональному, місцевому). При цьому воно має бути спрямованим на організацію та забезпечення оптимальних умов функціонування галузі, створення системного механізму її саморегуляції, якому властиві динамізм, мобільність, гнучкість.
Щоб забезпечувати належний рівень модернізації освіти, оновлення управління має випереджати процеси розвитку галузі, це зумовлює більш високий рівень вимог до професіоналізму керівників,  потребує швидкого набуття знань і вмінь щодо управління соціальними системами. Керівник у такому вимірі є соціальним лідером.
Державна політика спрямовується на активізацію участі батьків, піклувальних рад, меценатів, посилення ролі органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фондів, засобів масової інформації в управлінні навчальними закладами, прогнозуванні їх розвитку, оцінці діяльності та якості надання освітніх послуг.
Саме тому в сучасних умовах демократизації суспільства, зростання автономності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), особливого значення набуває проблема розвитку управлінської компетентності керівників даних закладів з проектної діяльності.
Ознайомившись з досвідом роботи навчальних закладів Лохвицького та Гадяцького районів, міста обласного підпорядкування м. Гадяч, закладів Сергіївської об’єднаної територіальної громади, побачивши практичне втілення педагогічного проекту та набувши практичні та теоретичні знання та вміння зі створення проектів можна стверджувати слідуюче:
Відділи освіти та методичні служби впроваджують проектні методики. Мають певний досвід роботи з даного питання.
        Про педагогічний колектив Сарської спеціалізованої школи    І-ІІІ ступенів очолюваний досвідченим та умілим керівником Огризьком І.В. можна сказати, що є люди, які все своє життя перебувають у творчому пошуку, прагнуть зробити якомога більше. Нинішня освіта в Україні має стільки проблем, що вирішити їх можуть тільки небайдужі люди, здатні самостійно мислити і діяти в нових соціально-економічних умовах.
Досвід роботи закладу покликаний пошанування самовідданої праці освітян, які йдуть до школи, до учнів із творчим натхненням і щирим серцем, реалізують у своїй діяльності сучасні наукові розробки, упроваджують ефективні педагогічні технології.
    Таким чином, участь у проектній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів сприяє розвитку їх управлінської компетентності. Разом із тим, проектна діяльність формує особливий педагогічний стиль у сучасному навчальному закладі, вчить не тільки планувати, а й підводити підсумки, оцінювати виконання того чи іншого завдання, виховує активну, гнучку, творчу особистість, готову до співробітництва, а також може стати засобом соціального й інтелектуально-творчого саморозвитку всіх суб’єктів освіти.
У звязку з вищевикладеним учасники Зональної школи новаторства рекомендують:
1.    Сприяти створенню власного іміджу  навчального закладу.
2.    Продовжити роботу по створенню навчальних, соціальних та інших проектів.
3.    Щоденно і повсякчас турбуватись про збереження навколишнього середовища. Навчати цьому учнів.
4.    Продовжувати практичну реалізацію проекту Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів в Гадяцькому районі.
5.    Сприяти залученню педагогічних працівників до районних проектів.
6.    Брати активну участь у розробленні проектів на отримання грантів.

7.    Використовувати у своїй діяльності кращий педагогічний досвід по створенню та реалізації проектів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників заняття методичної студії
 Зональної школи новаторства
керівних, педагогічних працівників з теми:
«Директор як менеджер інноваційного розвитку загальноосвітнього
навчального закладу»

В умовах модернізаційних змін у суспільстві сучасна післядипломна освіта педагогів має бути випереджувальною, прогностично зорієнтованою на підготовку та підвищення кваліфікації фахівців на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного та екофасилітативного підходів і потребує створення системи відповідного науково-методичного супроводу.
«Освіта є ключовим елементом національної безпеки, а людина –це надійний актив держави. Маємо перетворити освіту на чинник економічного зростання, джерело національної єдності, засіб соціального просування кожного громадянина» (Концепція «Нова українська школа).
За підсумками роботи Зональної школи новаторства учасники рекомендують:

На районному рівні:
Визначити пріоритетні напрямки оновлення системи освіти.
Покласти в основу підвищення індивідуально-професійного статусу вчителів, нагромадження майстерності, педагогічних знань.
Дотримуватись системи науково-методичного супроводу реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді засобами використання виховного потенціалу навчальних предметів.Вивчати досвід закладів щодо формування нової моделі безперервного розвитку професіоналізму педагогічних кадрів та надання якісних освітніх послуг


На шкільному рівні:
Розширити науково-педагогічні й експериментальні дослідження щодо реалізації моделі відкритої мережевої взаємодії науково-методичних служб регіону з урахуванням сучасних змін у напрямі децентралізації управління.
Забезпечити відповідний сегмент науково-методичного супроводу фахової підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у контексті реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року розробкою методичних порадників, рекомендацій, проведенням методичних студій, семінарів, професійних тренінгів, авторських майстер-класів тощо.

Спрямовувати консультативну функцію (консалтинг) методичних служб на формування готовності керівних і педагогічних працівників до інноваційної діяльності як актуальної проблеми сучасної науки й практики.

ГАДЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГАДЯЦЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
37300, м. Гадяч,  вул. Гетьманська, 31,тел. (05354) 2-06-07, 2-36-73, факс 2-16-03

14.06.2016 № 01-05/122                                                    На №              від


Керівнику навчального закладу

Про методичні рекомендації
П’ятої методичної студії ПРШН
керівних, науково-педагогічних
і педагогічних працівників
до 2016-2017 навчального року

Гадяцький науково-методичний центр повідомляє про те, що в травні 2016 року відбулася П’ята методична студія Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти (https://sites.google.com/site/novpoltava/) «Міжрегіональна співтворчість шкіл новаторства Полтавщини та Кіровоградщини».
Місце проведення: Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка.
Учасники: керівники, науково-педагогічні і педагогічні працівники Полтавської та Кіровоградської РШН та Міжрегіонального центру педагогічної освіти  «Новатор», представники регіональних закладів ППО.
Мета та завдання роботи Пятої методичної студії:
·        сприяти співтворчості керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників областей та Центру педагогічної освіти «Новатор»;
·        популяризувати досвід керівників – новаторів ЗНЗ Полтавщини та Кіровоградщини;
·        поширювати відеокасти як інноваційні форми підвищення професійної майстерності педагогічних працівників у між атестаційний період.
Надсилаємо методичні рекомендації П’ятої методичної студії:
1.     Сприяти співтворчості науково-педагогічних, керівних та педагогічних працівників Полтавського ОІППО ім. М.В.Остроградського, регіональних шкіл новаторства, загальноосвітніх навчальних закладів у напрямі розвитку інноваційного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
2.     22 листопада 2016 року учасникам регіональних шкіл прийняти участь в онлайн-семінарі  регіональної школи новаторства з проблеми «Інноваційний пошук освітянського простору Кіровоградщини» у рамках обласної науково-практичної Інтернет-конференції  «Інформаційно-освітній простір регіону як відкрита педагогічна система розвитку вчителя: проблеми, перспективи».
3.     Кожному навчальному закладу створити відеокасти(до 7хв) «Інноваційна діяльність ЗНЗ».
4.     Вивчити інноваційний педагогічний досвід роботи педагогів новаторів.
5.     Педагогічним працівникам розпочати  активну підготовку та взяти участь у ІІІ Інтернет –фестивалі «Золотий фонд уроків Полтавщини» за номінацією «Мультимедійний урок» (Листопад 2017).
6.     Всім педагогічним працівникам заповнити анкету на сайті Полтавської РШН  «Кваліметрія професійної майстерності»https://sites.google.com/site/novpoltava/metodicnij-navigator/anketi-testi/kvalimetricna-model (до 01.09.2016).
7.      Підготувати матеріали для випуску посібника «Педагоги-новатори Полтавщини» (жовтень 2016).
8.     Сприяти участі педагогічних працівників у щорічномуВсеукраїнськомуконкурсі «Вчитель – новатор»https://www.microsoft.com/ukraine/vchytel-novator/.

Керівників ЗНЗ просимо сприяти виконанню даних рекомендацій.


Комментариев нет:

Отправить комментарий